ABOUT

DKI ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน ปี พ.ศ. 2560 โดยกลุ่มคนที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ด้วยแนวคิดที่ว่าต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ทางด้าน Internet of things ให้ผู้ที่สนใจสามารถจับต้องได้ และใช้งานได้จริงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้รู้สึกว่า IoT นั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และช่วยทำให้สิ่งที่เราไม่รู้ได้รู้และป้องกันได้ทันท่วงที

เราเน้นทำระบบให้ค่อนข้างง่าย ออกแบบให้เป็นระบบ eco system ที่ไม่มีความสลับซับซ้อนและพัฒนาภายใต้แบรณ์ของคนไทย โดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์จากต่างประเทศให้น้อยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงนวัตกรรม ในโลก 4.0 ได้อย่างทั่วถึงและเข้าใจให้มากที่สุด เราพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้สำหรับคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจให้ได้รู้ถึงคำว่า IoT ไปด้วยกัน

แรงบันดาลใจมาจากการที่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วอยากทำระบบที่มันสามารถอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด ให้อยู่ในวิสัยที่สามารถจับต้องได้ และได้ประโยชน์สูงสุดกับสิ่งที่สร้างขึ้นมา

บริษัท ดีเค อินโนเวชั่น จำกัด