PRODUCT

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น

เป็นอุปกรณ์ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวัดค่าอุณหภูมิในตู้เก็บยา และตู้แช่อาหาร เป็นต้น โดยที่ตัวอุปกรณ์นั้นถูกออกแบบให้กินพลังงานต่ำโดยใช้แบตฯ ขนาด AA 2 ก้อน (Alkaline) สามารถส่งข้อมูลได้เป็นเวลามากกว่า 2 ปี (อุปกรณ์ส่งข้อมูลทุก ๆ 15 นาที)

ทั้งนี้ตัวอุปกรณ์ยังออกแบบให้มีการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ หากอุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนดได้ทันท่วงที และบริษัทยังได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำระบบ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ว่าตัวอุปกรณ์ที่ทำความเย็นนั้น เริ่มเสื่อมสภาพแล้วหรือไม่

อุปกรณ์แจ้งเตือนระบบไฟฟ้าดับ

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่อยากจะทราบปัญหา เวลาที่ระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้องหรือดับ บริษัทฯ จึงได้ออกแบบอุปกรณ์ให้คอยตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา และเมื่อแรงดันไฟฟ้าเกิดดับขึ้นมา ตัวอุปกรณ์เองสามารถที่จะแจ้งเตือนออกไปผ่านทาง Line Notify ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้ทันท่วงที อาทิเช่น ระบบห้อง Data Center ของลูกค้า เกิดระบบไฟฟ้าหลักดับ และ เครื่องปรับอากาศภายในห้องก็ดับไปด้วย จะเกิดความร้อนสะสมที่สูงขึ้น ถ้าไม่มีระบบแจ้งเตือน ก็อาจทำให้คอมพิวเตอร์ภายในห้องเสียหายได้ ถึงแม้ระบบคอมพิวเตอร์ยังรันอยู่บนระบบไฟฟ้าสำรอง

ระบบและอุปกรณ์ตรวจสอบใบหน้าเทียบกับฐานข้อมูล
(Face Recognition System)

เป็นระบบที่ใช้กล้องที่มีความไวสูงในการตรวจสอบใบหน้าบุคคล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบตัวต้นเพื่อใช้ในการส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ ได้พัฒนาออกแบบตัวซอฟแวร์ให้มีความรวดเร็วในการตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่านทาง Line Notify / Line @

ระบบบันทึกภาพและพิกัดพร้อมแจ้งเตือน (IoV – MDVR)

เป็นระบบที่ถูกออกแบบให้ติดตั้งเสมือนเป็นกล่องดำในรถยนต์ เพื่อใช้ในการบันทึกภาพและพิกัดของรถยนต์ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ออกแบบซอฟแวร์เพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้าที่จะคอยตรวจสอบและรายงานสถานะต่าง ๆ ของรถยนต์กลับมา อาทิเช่น ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถยนต์ติดเครื่องแต่ไม่มีการเคลื่อนที่ในเวลาที่กำหนด และระบบแจ้งเตือนเมื่อรถยนต์วิ่งเกินความเร็วที่กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ตัวซอฟแวร์จะทำงานและแจ้งเตือนกลับมายังผู้ที่เกี่ยวของผ่านทาง Line Notify ทันทีที่ระบบตรวจพบความผิดปกติพร้อมทั้งจับภาพจากกล้องที่ติดหน้ารถ ส่งมาพร้อมด้วยเช่นกัน