TECHNOLOGY

เทคโนโลยีที่ทางบริษัทฯ ใช้ในการออกแบบตัวอุปกรณ์จะเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น การติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านทาง WIFI และ LoRa / LoRaWAN เป็นต้น